opvang

wie, wat en hoe...

Voor- en naschools is er in onze school opvang voor de kleuters en leerlingen van de lagere school. De opvang bevindt zich in het onderwijscentrum, Daaleinde 5.

tel: 011 37 95 64

gsm: 0474 68 98 35

 

Voor schooltijd van 7.30 tot 8.25 uur. Op verzoek opvang vanaf 7.00 uur. Aanvraagformulier, te vinden op www.kortessem.be, via mail versturen naar Evi Vandermeeren. Na schooltijd maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 18.30 uur op woensdag van 12.30 tot 13.00 uur.

 

De tarieven zijn volgens huishoudelijke reglementen. Op het einde van de maand wordt u een betalingsverzoek gestuurd voor het totale bedrag van die maand.

 

Het toezicht is gratis:

- voor schooltijd vanaf 8.25 uur: op de speelplaats.

- na schooltijd op de speelplaats. Fietsers en voetgangers kunnen na schooltijd onder begeleiding naar het Cultureel centrum gebracht worden.

Het gratis toezicht duurt op woensdag tot 12.30 uur en op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tot 15.30 uur,  ‘s middags in de eetzaal en vanaf 12.50u uur op de speelplaats.

 

Kinderen die niet blijven eten worden pas vanaf 12.50 uur op de speelplaats toegelaten! Kinderen die na afloop van het gratis toezicht niet afgehaald zijn, gaan naar de opvang tegen betaling.

 

Voor de buitenschoolse opvang kan u ook terecht bij Evi Vandermeeren (tel: 011 85 82 53, e-mail: kinderopvang@kortessem.be). Meer info vind je hier.

praktische

afspraken

...maakt goede vrienden

Voor meer uitleg over het reilen en zeilen van onze school en enkele praktische afspraken kan je dit pdf bestand bekijken.

 

school-

reglement

goede afspraken en regels


Het volledige schoolreglement kan je in dit pdf bestand lezen.

 

zorgvisie

Communicatie en samenwerking, een open school

 

Om een goede samenwerking te bekomen, vinden wij een brede en respectvolle communicatie heel belangrijk. We overleggen steeds met alle betrokken partijen: het kind, ouders, leerkrachten, zorgteam, directie, CLB en andere externe partners. Zowel formeel als

informeel overleg dragen hier aan bij.

De leerkracht als spilfiguur

 

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor zowel de leerlingen als de ouders. De leerkracht heeft als professional steeds de regie over de klasgroep en krijgt hierbij ondersteuning vanuit het zorgteam en de directie.

Onderwijs op maat

 

We zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs via een krachtige leeromgeving voor al onze leerlingen = werken aan een brede basiszorg. Zo houden de leerkrachten rekening met verschillende talenten tussen de leerlingen. Er wordt flexibel omgesprongen met instructie, tempo en hoeveelheid. Indien dit niet voldoende is, wordt er in samenspraak met het zorgteam en andere betrokken partijen voor een andere aanpak gekozen. Wel blijven we ernaar streven om het maximale uit elk individueel kind te halen, zodat het kind al zijn kansen ten volle kan benutten.

Leren begint bij zich goed voelen

 

De leerkracht heeft dagelijks oog voor het welbevinden van de leerlingen. We werken aan een positieve klassfeer en groepsbinding, zodat de leerlingen in een veilige en aangename omgeving kunnen ontwikkelen en groeien.

zorg-
beleid

voor elk kind

 

Het zorgbeleid is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Het zorgbeleid is een opdracht van het ganse team zodat elk kind dat aan onze school wordt toevertrouwd, de optimale ontwikkelingskansen kan geboden worden.

 

Elke leerkracht (zowel kleuter-als lager onderwijs), de zorgcoördinatoren en directie zijn mee verantwoordelijk voor het zorgbeleid van onze school.

 

Wanneer we spreken over zorg, gaat het om de zorg die elke leerkracht biedt aan alle leerlingen om via kwaliteitsonderwijs optimale onderwijskansen na te streven. Daarbij gaat naar leerlingen met specifieke noden een bijzondere zorg uit.

 

Deze  nieuwe visie op zorg is in een nieuw denkkader gegoten, dit heet het zorgcontinuüm. De zorg in onze school is hier op gebaseerd.

 

We leggen even uit hoe het is opgebouwd: het bestaat uit 4 fasen. Het is een bewuste keuze om met stippellijnen te werken omdat het continuüm een doorlopend, aansluitend geheel van zorg is. De zorgwerking vloeit ‘natuurlijk’ over naar een intensievere vorm indien dat nodig is. De noden van leerlingen zijn immers niet strikt af te lijnen of in vakjes te delen.

Fase 0 = de brede basiszorg.

Onze leerkrachten zorgen voor kwaliteitsonderwijs door een krachtige leeromgeving te realiseren. Dit zijn leersituaties die uitdagend zijn: ze bevatten veel doe-activiteiten, probleemsituaties aangepast aan het niveau van de kinderen of leerrijke inhouden (differentiatie naar boven en beneden). Zo voelen de leerlingen zich maximaal betrokken en is hun welbevinden hoog. De leerkrachten zorgen ook voor een positief, veilig en rijk leerklimaat, dat de leerlingen betekenisvol leren en dat er voldoende ondersteuning en interactie is. Elke klasleerkracht is de spil van de zorg!

 

Fase 1 = verhoogde zorg.

Soms volstaat de brede basiszorg niet of slechts gedeeltelijk om bepaalde onderwijsdoelen te halen. Voor deze leerlingen zal de klasleerkracht  een verhoogde zorg toepassen. Hij /zij zal gerichter ondersteunen, remediëren, differentiëren, compenseren en/of dispenseren ( doelen weglaten of bijvoegen). In deze fase wordt de klasleerkracht ondersteund door het zorgteam: samen de aanpak bekijken om deze leerling verder te helpen. De zorgcoördinator kan hier ook deels in de klas ondersteunen indien nodig. (co-teaching = met twee leerkrachten in de klas) In uitzonderlijke gevallen kan ook nog buiten de klas geremedieerd worden. Ook de ouders worden betrokken in het proces.

 

Fase 2 = Uitbreiding van zorg.

Voor een kleiner aantal kinderen volstaat de verhoogde zorg uit fase 1 niet.  Wij vragen dan, met toestemming van de ouders, aan het CLB om deze leerlingen mee intensiever te begeleiden. Tijdens een zorgoverleg met het CLB bespreken we de aanpak van de onderwijs-en opvoedingsbehoeften van de leerling, ook soms de ondersteuningsbehoefte van de ouders. Ook kan het nodig zijn dat er externen nodig zijn om aan die behoeften te voldoen. Het CLB heeft de regie in handen hiervan. Opgelet: de maatregelen uit fase 1 en de krachtige leeromgeving gooien we niet over boord!

 

Fase 3 = overstap naar een school op maat.

Soms hebben alle inspanningen die wij als school doen, niet altijd het gewenste resultaat: de leerling functioneert niet beter, voelt zich nog steeds helemaal niet goed op school… in zo’n situatie is de overstap naar een andere school wenselijk. Een school die beter kan inspelen op de specifieke behoeften van de leerling.

peda-gogisch

project

wat is het...

 

Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald.

 

Het pedagogisch project van het gemeentelijk onderwijs: download pdf

Het pedagogisch project van het vrij onderwijs: we hebben een eigen opvoedingsproject + folder

 

 

2024 © Klokschool  •  Privacy GBS - VBS